Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU
                                      

BAŞKAN

Hayrettin DEMİRBAŞ

 

   

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

MADDE 11.-Oda yönetim    

kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)      Oda işlerin mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek,

b)      Bakanlığın mevzuat gereği vereceği görevleri yerine getirmek,

c)      Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî eğitimi,teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

d)      Uygulaması zorunlu meslekî kararları almak hususunda,bağlı bulunduğu birliğe iletmek üzere genel kurula teklifte bulunmak,

e)      Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her ana hazır halde bulundurmak,üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerin çalışma konuları hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek,

f)        Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,üyelerin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda,adli ve idari yargı mercileri önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek,

g)      Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik ortamda tahsil etmek,

h)      Üyelerin,çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından,gerekli tedbirleri almak,kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak,bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek,

i)        Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek,

j)        Bakanlıktan ön izni alınmış oda ana sözleşmesi değişiklerini genel kurula teklif etmek,

k)      Genel sekreterin ve diğer personelin atama,terfi,cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar vermek,personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek.

l)        Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini,standartlarına ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediği ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ayrıca meslekî teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak,tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek,tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikayetleri incelemek,

m)    Oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözmek,ceza getirilen hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek,

n)      Muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yerine getirmek ve üyelerin talebi doğrultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak vermek,

o)      Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek,ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlilik belgesi vermek;üyelerine mesleki konularda danışmanlık yapmak,

p)      İlçelerde,oda üyelerinin müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda,konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek,

q)      Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat aya sonuna kadar, genel kurul evraklarını ise genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve federasyona göndermek.


Karaoğlan Mh. Kooperatif Cd. Yeni Çarşı Aygaz Üstü No: 35 Merkez/Balıkesir
Telefonlar : 0266 243 93 69, 0266 239 30 85
Faks : 0266 243 93 69
E-Posta : bilgi@blkinsaatcilarodasi.org
Eylül Bilgisayar
Eylül Bilgisayar